People

Research Assistants


Yuzhu Mao
2023 -
PhD Students


Ziwu Song
2020 -

Chao Wang
2020 -

Xiaosa Li
2021 -

Hongfa Zhao
2021 -

Kit-Wa Sou
2021 -

Huaze Tang
2021 -

Qinghao Xu
2022 -

Jiarong Li
2022 -

Chenxin Liang
2023 -

Tong Wu
2023 -

Shoujie Li
2023 -

Jiayi Chen
2024 -

Chihan Xu
2024 -
Master Students


Zhancong Xu
2022 -

Shilong Mu
2022 -

Zehao Li
2022 -

Changshuo Ge
2022 -

Siqi Ping
2022 -

Runze Zhao
2022 -

Shuting Zhang
2022 -

Zhenpeng Shi
2022 -

Wang Sing (Henry) Chan
2022 -

Jiaqi Li
2022 -

Xinyue Chai
2023 -

Ruize Zhang
2023 -

Changxu Wei
2023 -

Xuan Zhang
2023 -

Ran Yu
2023 -

Xinting Yang
2023 -

Liguang Ruan
2023 -

Enze Zhang
2023 -

Yixian Zhang
2024 -

Yan Huang
2024 -

Changqing Guo
2024 -
Visiting Students


Zimo Wang

Yangtao Chen

Pavel Kharitenko
Alumni

- Dr. Jiyu Wang, Post-Doctoral Fellow (2020-2023), now Associate Professor at HUST.
- Zihan Wang, Ph.D. Student (2024), now Post-Doctoral Fellow at UCB.
- Zenan Lin, MS Student (2024), now working on hardware product development at Huawei.
- Zihao Zhao, MS Student (2024), now Ph.D. Student at Georgia Tech.
- Ziyi Zhao, MS Student (2024), now at COSCO Shipping.
- Meilin Yang, MS Student (2024), now at Meituan.
- Zihao Ai, MS Student (2024), now at Bytedance.
- Eric Kai-Chong Lei, MS Student (2024), now in the product innovation department at Shokz.
- Chenchang Li, MS Student (2024), now Ph.D. Student at NUS.
- Zhentan Quan, MS Student (2024), now Ph.D. Student at Tsinghua University.
- Yuanquan Hu, MS Student (2024), now at Huawei.
- TingDong, MS Student (2024), now at Menda Technology in Shanghai.
- Junji Yan, MS Student (2024), now Ph.D. Student at UIUC.
- Zixuan Xie, MS Student (2024).
- Mattesini Riccardo, MS Student (2023).
- Hengxi Zhang, MS Student (2023).
- Jihong Yin, MS Student (2023).
- Xu Yang, MS Student (2023).
- Yuchao Jin, MS Student (2023).
- Yuzhu Mao, MS Student (2023), now Research Assistant at SSR group.
- Jiarong Li, MS Student (2022), now Ph.D. Student at SSR group. (Excellent Graduate of THU)
- Chengyue Lu, Research Assistant (2020-2023), now MS Student at University of Macau.
- Xiao Xiao, Research Assistant (2021), now Ph.D. Student at NUS.
- Rameesh Lakshan, Visiting Student (2024), now Ph.D. Student at Loughborough University.
- Qi Zhang, Visiting Student (2023), now Ph.D. Student at NUS.
- Mingshna He, Visiting Student (2022), now MS Student at Seoul National University.
- Xin Xia, Visiting Student (2021), now Research Assistant Professor at HKUST.
- Guoqiang Xu, Visiting Student (2021), now Post-Doctoral Fellow at CityU of HK.
- Jingjing Fu, Visiting Student (2021), now Post-Doctoral Fellow at PolyU of HK.