People

Research Assistants


Yuzhu Mao
2023 -
PhD Students


Zihan Wang
2019 -

Ziwu Song
2020 -

Chao Wang
2020 -

Xiaosa Li
2021 -

Hongfa Zhao
2021 -

Kit-Wa Sou
2021 -

Huaze Tang
2021 -

Qinghao Xu
2022 -

Jiarong Li
2022 -

Chenxin Liang
2023 -

Tong Wu
2023 -

Shoujie Li
2023 -

Jiayi Chen
2024 -

Chihan Xu
2024 -
Master Students


Zenan Lin
2021 -

Zihao Zhao
2021 -

Ziyi Zhao
2021 -

Yuxuan Liu
2021 -

Meilin Yang
2021 -

Zihao Ai
2021 -

Eric Kai-Chong Lei
2021 -

Chenchang Li
2021 -

Zhentan Quan
2021 -

Yuanquan Hu
2021 -

Ting Dong
2021 -

Junji Yan
2021 -

Zixuan Xie
2021 -

Zhancong Xu
2022 -

Shilong Mu
2022 -

Zehao Li
2022 -

Changshuo Ge
2022 -

Siqi Ping
2022 -

Runze Zhao
2022 -

Shuting Zhang
2022 -

Zhenpeng Shi
2022 -

Wang Sing (Henry) Chan
2022 -

Jiaqi Li
2022 -

Xinyue Chai
2023 -

Ruize Zhang
2023 -

Changxu Wei
2023 -

Xuan Zhang
2023 -

Ran Yu
2023 -

Xinting Yang
2023 -

Liguang Ruan
2023 -

Enze Zhang
2023 -

Yixian Zhang
2024 -

Yan Huang
2024 -

Changqing Guo
2024 -
Visiting Students


Zimo Wang

Yangtao Chen

Pavel Kharitenko
Alumni

- Dr. Jiyu Wang, Post-Doctoral Fellow (2020-2023), now Associate Professor at HUST
- Mattesini Riccardo, MS Student (2023)
- Hengxi Zhang, MS Student (2023)
- Jihong Yin, MS Student (2023)
- Xu Yang, MS Student (2023)
- Yuchao Jin, MS Student (2023)
- Yuzhu Mao, MS Student (2023), now Research Assistant at SSR group.
- Jiarong Li, MS Student (2022), now Ph.D. Student at SSR group. (Excellent Graduate of THU)
- Chengyue Lu, Research Assistant (2020-2023), now MS Student at University of Macau.
- Xiao Xiao, Research Assistant (2021), now Ph.D. Student at NUS.
- Rameesh Lakshan, Visiting Student (2024), now Ph.D. Student at Loughborough University.
- Qi Zhang, Visiting Student (2023), now Ph.D. Student at NUS.
- Mingshna He, Visiting Student (2022), now MS Student at Seoul National University.
- Xin Xia, Visiting Student (2021), now Research Assistant Professor at HKUST.
- Guoqiang Xu, Visiting Student (2021), now Post-Doctoral Fellow at CityU of HK.
- Jingjing Fu, Visiting Student (2021), now Post-Doctoral Fellow at PolyU of HK.