Research

We conduct the interdisciplinary research in the emerging field of robotics, machine learning and human-machine interfaces. Our goal is to touch and break the boundary between materials, devices, circuits, systems and algorithms.

... TacTID: High-performance Visuo-Tactile Sensor-based Terrain Identification for Legged Robots
Ziwu Song, Chenchang Li, Zhentan Quan, Shilong Mu, Xiaosa Li, Ziyi Zhao, Wanxin Jin, Chenye Wu, Wenbo Ding, Xiao-Ping Zhang, IEEE Sensors Journal.

... Triboelectric bending sensor based smart glove towards intuitive multi-dimensional human-machine interfaces
Yang Luo, Zihan Wang, Jiyu Wang, Xiao Xiao, Qian Li, Wenbo Ding, Hongyan Fu. Nano Energy, vol. 89, 106330, 2021. (Front Cover)
[doi] [pdf]

... STEV: Stretchable Triboelectric E-skin enabled Proprioceptive Vibration Sensing for Soft Robot
Zihan Wang, Kai-Chong Lei, Huaze Tang, Shoujie Li, Yuan Dai, Wenbo Ding*, Xiao-Ping Zhang. IEEE Sensors Journal & The International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2023, London, UK.
[doi] [pdf]

... A Highly Sensitive Triboelectric Vibration Sensor for Machinery Condition Monitoring
Hongfa Zhao, Mingrui Shu, Zihao Ai*, Zirui Lou, Kit Wa Sou, Chengyue Lu, Yuchao Jin, Zihan Wang, Jiyu Wang, Changsheng Wu, Yidan Cao, Xiaomin Xu, Wenbo Ding. Advanced Energy Materials, 2022.
[doi]

... Underwater wireless communication via TENG-generated Maxwell’s displacement current
Hongfa Zhao, Minyi Xu, Mingrui Shu*, Wenbo Ding, Xiangyu Liu, Siyuang Wang, Cong Zhao, Hongyong Yu, Hao Wang, Chuan Wang, Xianping Fu, Xinxiang Pan, Guangming Xie, Zhong Lin Wang. Nature Communications, 2022.
[doi]

... A platypus-inspired electro-mechanosensory finger for remote control and tactile sensing
S. Mu, S. Li, H. Zhao*, Z. Wang, X. Xiao, Z. Lin, Z. Song, H. Tang, Q. Xu, D. Wang, W. Lee, C. Wu, W. Ding. Nano Energy, vol. 116, 108790, 2023.
[doi] [pdf]

... Planar magnetic actuation for soft and rigid robots using a scalable electromagnet array
X Li, C Lu, Z Song, W Ding, X Zhang. IEEE Robotics and Automation Letters (RAL) 2022.
[doi]